Brannberedskapen er for tiden et hett nasjonalt tema med storbranneni Lærdal friskt i minne - og nå også i Flatanger.

Samkommune-sak

På samkommunestyremøte torsdag står brann- og redningsvesenetsorganisering på sakskartet. Bakgrunnen for at saken kommer opp er en nynasjonal brannstudie som nå ligger på bordet.

Justis- og beredskapsdepartementet ga høsten 2012 Direktoratetfor samfunnssikkerhet og beredskap i oppdrag å opprette og lede enarbeidsgruppe som skulle se på brann- og redningsvesenets organisering ogressurser. Det hele handler om å få til best mulig brennberedskap for å nå denasjonale målene i Stortingmelding nr. 35 (2008–2009).

- Færre omkomne i brann

- Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier

- Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner

- Styrket beredskap og håndteringsevne

- Mindre tap av materielle verdier

Fortsatt kommunalt

Brann- og redningsvesenet skal fortsatt være et kommunaltansvar, men brannstudien foreslår imidlertid 3 modeller for hvordan fremtidensbrann og redningsvesen kan organiseres.

1.Fylkesvise brannvesen.

2.Fylkesvise brannvesen med geografiske tilpasninger.

3.Brannvesen som dekker minst 20.000 innbyggere.

Administrasjonssjefen i samkommunen foreslårå støtte hovedtrekkene i Brannstudien og ser frem til det videre arbeidet med åutvikle brann- og redningstjenesten.

Det betyr at administrasjonssjefen ser mulighetene for et fellesbrannvesen for Nord-Trøndelag.

Innsatstid må ikke svekkes

I saksutredningen, ført i pennen av Arnstein Kvelstad, pekes detpå at innsatstiden avgjørende:

– Det er fra vårt ståsted viktig å understreke at krav tilinnsatstid ikke må svekkes, slik at vi kan opprettholde en god lokal beredskapfor våre innbyggere. Det betinger lokal tilstedeværelse svært mange steder.Dagens brann- og redningsvesen har høy tillit i befolkningen og et godtomdømme, og det må vi sørge for å ivareta, også med en eventuell nyorganisering.