Først vil vi berømme Espen Leirset i avisa Innherred, for hans leder på et tema som er veldig aktuelt, nemlig den kraftkrisen som vi ser nærmer seg. Videre vil vi også minne om det han sa til noen av oss politikere ved valgkampstarten i 2023, sørg for å få til gode overskrifter som folk leser! Og hold innlegget eller kronikken så kort som mulig. Det har vi lyttet til, og vi forsøkte å få til en god og engasjerende overskrift på vår kronikk. Vi lyktes i alle fall med å få Leirset til å lese kronikken!

Energi-saken

Det er som det skrives av Leirset, vi har bygd kabler som kobler Norge sammen med andre land. Det er status i dag, og det er noe vi må forholde oss til. Disse kablene kan også transportere energi begge veger. Vi må også forholde oss til at det er begrensninger i overføringskapasiteten mellom regionene i Norge.

I løpet av kort tid vil det være et kraftunderskudd i vår region, det er ikke et spørsmål om det blir kraftunderskudd, men et spørsmål om når. Det er allerede etablert en venteliste, og Trønderske bedrifter står i kraft-kø hos Statkraft. Eksempler lokalt er Aker Solutions på Verdal, og MM FollaCell i Follafoss. Kraft, og mangel på kraft, er allerede nå høyt på agendaen, og vi tror at energi sammen med rekruttering vil være det temaet det blir mest fokus på hos de mange bedriftene som skal elektrifisere seg inn i det grønne skiftet. Leirset mener det ikke er grunnlag for ny energiproduksjon fordi vi nesten ikke har arbeidsledighet i regionen og at alle kjemper om de samme arbeidstakerne. Erfaring sier at det tar ti til femten år å få opp ny energiproduksjon. Norge skal flytte 90 TWh fra fossil energi til fornybar energi for å nå kravene om utslippsreduksjoner. Da må vi starte nå.

Vi er ikke enig i beskrivelsen om at vi er et ukritisk talerør for energibransjen og NHO. Vil her nevne at det etter initiativ fra LO og NHO er etablert et samarbeide mellom LO, NHO og Regjeringen som benevnes Kraftløftet. Formålet med det arbeidet er bl.a. å sikre at vi har nok kraft til klimaomstilling og grønne satsninger i næringslivet. Innherred regionråd tar ansvar og løfter debatten regionalt, bl.a. ved å invitere inn Trøndelag fylkeskommune politisk og administrativt og NHO til å delta i debatten sammen med oss, i sitt møte av 19. februar.

Det er mange ingredienser i Energi-saken

Det er ikke bare snakk om å bygge ut og produsere mer el-kraft, det er også snakk om andre energibærere. Hva elkraft skal brukes til er et betimelig spørsmål. Vi kan erstatte noe elkraft med bl.a. fjernvarmeanlegg og biogass, og det finnes flere alternativer for elkraftproduksjon, f.eks. sol, vind og ikke minst kjernekraft.

Vi vil også minne Leirset om at Ordfører i Verdal nylig skrev en kronikk om elektrifiseringen av sokkelen, og i den er han veldig tydelig på at han mener elektrifiseringen av sokkelen utenfor Nord-Trøndelag vil bidra til mindre utviklingsmuligheter for vår landbaserte industri.

Hvem skal få mere energi?

Hvordan skal vi vurdere hvilke bedrifter og tiltak som skal få tilført mere energi? Samfunnsnytten er et begrep som brukes i den sammenhengen, og skal dette benyttes som tildelingskriterier har vi en jobb å gjøre med å definere hvilke ingredienser som skal vektes. Skal man f.eks. ha antall arbeidsplasser pr energienhet som et måleparameter? Det blir mange politiske avklaringer før man definerer slike kriterier.

Rekruttering

Leirset skriver i sin leder at det er mangel på arbeidskraft som er det største problemet nå. Vi deler oppfatningen om at det er meget utfordrende å få nok arbeidskraft til Innherred. Dette er en utfordring som vi deler med resten av landet, alle regioner prøver å gjøre attraktiv for å tiltrekke seg arbeidskraft til sin region, enten det er hjemflyttere som tidligere har flyttet ut, eller andre som i utgangspunktet ikke har noen tilknytning til regionen fra før.

Heia Innherred

Vår felles satsning på Heia Innherred er et nytt tiltak for å få informasjon ut til potensielle arbeidstakere om alle våre attraktive bedrifter, vårt attraktive arbeidsliv inklusive offentlig sektor med universiteter, sykehus, kommuner osv, alle våre flotte boområder, alle våre fortrinn. Her jobbes det bl.a. med å få systematisert informasjonen og få spredd dette i riktige kanaler. I tillegg har vi også Heia i kommunene. Et eksempel i den sammenhengen var et treff på Verdal Hotell i mellomjula. Her tok Verdal og Levanger kommune initiativ sammen med lokale bedrifter, og inviterte folk som var interesserte i å høre om jobbmuligheter i området. Over 20 bedrifter og de 2 kommunene satte av tid 4. juledag, ca. 60 personer kom på arrangementet. Det har faktisk blitt noen nye ansettelser som en direkte følge av dette.

Kompetanseforum Innherred er etablert i regionen, et partnerskap mellom næringslivet, kommunene, regionrådet, NAV, Trøndelag fylkeskommune inkl. de videregående skolene og Nord Universitet. I vårt lunsjseminar i neste uke, ved Nord Universitets lokaler på Røstad er tittelen: Innherred - en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion, også for de med høyere utdanning!

Fokus på energi i kronikk

Det var ikke på noen måte hensikten å si at utfordringene med rekruttering ikke er viktig eller ikke har fokus, men mere at vi i denne kronikken ønsker å løfte problemet med tilgang til elektrisk kraft som en særdeles viktig premiss for videre utvikling av vår landbaserte næringsvirksomhet.

Innherred regionråd ved arbeidsutvalget

Anita Ravlo Sand,leder/ordfører i Levanger

Gunnar Thorsen, nestleder/ordfører i Steinkjer

Unn-Elisabeth T. Kristiansen, ordfører i Inderøy

Arnt Einar Bardal, ordfører i Snåsa

Knut Snorre Sandnes, ordfører i Verdal

De fem ordførerne i Innherred regionråd. Foran fra venstre Knut Snorre Sandnes (Verdal), Anita Ravlo Sand (Levanger), Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen (Inderøy). Bakerst fra venstre Arnt Einar Bardal (Snåsa) og Gunnar Thorsen (Steinkjer). Foto: Innsendt / IH