Vi støtter enhetslederne for oppvekst i Levanger kommune i deres bekymringer presentert i artikkel av 21.11.23.

I lys av et stadig mer utfordrende ungdomsmiljø, ser vi med forundring på Levanger kommunes budsjettforslag for 2024

Det er tydelig at enhetslederne i Levanger kommune er svært opptatt av å gi barn og unge den beste oppvekst. Vi beundrer enhetslederne i Levanger kommune for at de tør å være en klar stemme, og at de uttrykker bekymring for budsjettforslaget for 2024 og hvordan det kan påvirke kommunens evne til å levere tjenester til barn og unge.

Artikkelen setter fokus på utfordringene i Levanger kommune når det gjelder økende innsparinger i skolesektoren, og de konsekvenser dette har for barn og unge. Fra et juridisk synspunkt ser vi at budsjettforslaget kan påvirke kommunens oppfyllelse av rettighetene til barn og unge i henhold til norsk lov og internasjonale forpliktelser.

Barn i Norge har en lovfestet rett til utdanning. Denne retten er blant annet nedfelt i Grunnloven, Barnekonvensjonen og i opplæringsloven. En vesentlig del av denne rettigheten innebærer at utdanningen skal være av god kvalitet og tilgjengelig for alle barn. Innsparinger som fører til redusert kvalitet i undervisningen, kan sette denne retten i fare.

Barn har videre rett til et trygt og godt læringsmiljø. Innsparinger som fører til utfordrende elevatferd, mobbing og en generell forverring av læringsmiljøet, kan være i strid med denne lovfestede retten.

Budsjettet utfordrer barns rettigheter på minst to måter: I hvilken grad vil barn med og uten særlige behov få sin rett til utdanning oppfylt?

Barn med særskilte behov har rett til spesialundervisning og tilpasset opplæring. Reduksjon i antall lærerstillinger og manglende ressurser kan begrense mulighetene for å gi denne gruppen barn den nødvendige støtten de har krav på. Skolevegring er allerede et utbredt problem, også i Levanger kommune. Vi stiller spørsmål ved hvordan disse barna, som også har rett til utdanning, skal følges opp når ressursene reduseres.

Det er en økende utfordring i skolen at lærere og andre voksne må bruke mye tid på oppfølgning og støtte til enkelte barn. Det blir mindre og mindre tid til kjerneoppgavene i skolen, som er å gi barn en god utdanning. Når ressursene blir knappe, og lærerne må håndtere stadig flere utfordrende situasjoner, kan barn uten spesielle behov komme i bakgrunnen. Det er viktig å huske at alle barn har rett til en kvalitetsutdanning, herunder tilpasset undervisning og et trygt læringsmiljø.

Forskning viser at 4 av 5 barn ikke forteller om vold eller overgrep til noen i det offentlige. Skole og barnehage er sentrale aktører for å sikre blant annet barn sin rett til å uttrykke seg. I hvilken grad vil barn ha en reell mulighet til å uttrykke seg til noen i skole og barnehage når ressursene forsvinner? Mange voksne ser at barn opplever vanskeligheter, men på grunn av begrensede ressurser kan muligheten for oppfølging kanskje bli redusert. En skole eller en barnehage som ikke sikrer at barn får uttrykke seg fritt, er neppe i tråd med barnekonvensjonens krav.

Barnets beste skal legges til grunn i alle beslutninger som berører barn, jf. barneloven og barnekonvensjonen. Dette prinsippet skal være retningsgivende i utdanningspolitikken. De foreslåtte nedskjæringer kan vel neppe sies å være til barnets beste, og kan være i strid med lovens krav. Det er et krav at politikerne når de vedtar budsjett har vurdert om dette er i samsvar med barns beste i Levanger. Vi ber om at denne vurderingen legges frem. Dersom det ikke er foretatt en vurdering av barnets beste, stiller vi spørsmål ved om budsjettprosessen har vært lovlig.

Som lederne innenfor oppvekst i Levanger kommune påpeker, er barn og unge den beste investeringen samfunnet kan gjøre. Å sikre at deres rettigheter og behov blir oppfylt, er ikke bare en moralsk plikt, men også en juridisk forpliktelse.

De foreslåtte innsparinger kan føre til ressursknapphet, som videre fører til en systematisk neglisjering av barn i skole og oppvekstsystemet. Dette kan føre til juridiske konsekvenser. Foreldre har rett til å klage og kreve at deres barns rettigheter i henhold til loven blir ivaretatt. Skolemyndighetene har et juridisk ansvar for å sikre at alle barn får en utdanning som er i samsvar med lovens krav.

I lys av disse juridiske perspektivene er det viktig at politikere og beslutningstakere i Levanger kommune nøye vurderer konsekvensene av innsparinger i skolesektoren, spesielt med tanke på de juridiske rettighetene til barn og unge. Det bør tas hensyn til både nasjonale lover og internasjonale forpliktelser for å sikre at barns rettigheter ivaretas på en adekvat måte i skolesystemet. Det å prioritere kvalitet, tilpasset opplæring og et trygt læringsmiljø for barna vil gi rikelig avkastning, i tillegg til at det er en juridisk forpliktelse som bør respekteres og oppfylles.

Helt avslutningsvis: Kjære enhetsledere i oppvekstsektoren i Levanger kommune, kjære lærere, og voksenpersoner som jobber i skole og barnehage – takk for den uvurderlige innsatsen dere legger ned hver eneste dag for våre barn. Dere fortjener full anerkjennelse og respekt for det dere gjør.

Kjære lokalpolitiker: Hvilken oppvekst ønsker vi for barn i Levanger kommune? Ønsker vi å sette oppvekstsektoren i nødmodus hvor vi ender opp med repareringsarbeid som koster samfunnet dyrt, eller skal vi legge til rette for en oppvekstsektor som ivaretar barnets beste? Bør det foretas en lovlighetskontroll av budsjettvedtaket? Kanskje burde Levanger kommune klages inn til Sivilombudet dersom hensynet til barnets beste ikke er vurdert?

Ida Børseth Fostad og Grethe Gilstad