Sentrale lokalpolitikere tar igjen til ordet for å få opp- hevet vernet av Verdalsvasssdraget. Ordfører Pål Sverre Fikse (Sp) og gruppeleder Ole Gunnar Hallager (Ap) hadde nylig et felles utspill om dette i Trønder-Avisa. Det er flommen før jul som har aktualisert ønsket om å utnytte fossefall i vassdraget til kraftutbygging.

Nå er ikke dette nye signaler fra verdalspolitikerne. Det er to år siden kommunestyret fattet et vedtak om å få vurdert denne muligheten. En kobling mot flomsikring, som ble aktuelt igjen etter flommen før jul, kan åpne muligheten for at sentrale myndigheter tar henvendelsen på alvor.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

– En kombinasjon med kraftutbygging og flomsikring vil kunne forhindre slike flommer i framtida, sier Fikse og Hallager i intervjuet. Både grunneier Værdalsbruket og NTE, som er aktuell som utbygger, stiller seg positive til initiativet. Det er ikke overraskende. Å overbevise sentrale politikere og fagmiljø er verre. Å få opphevet et vernevedtak kommer ikke av seg selv. Det er et langt lerret å bleke.

Vind eller vann? Jeg synes likevel at verdalspolitikerne har gode argumenter. Å utnytte vannet til produksjon av elektrisitet er mulig både i Inna og Helgåa. En slik regulering gjør det også mulig å holde igjen på vannføringen når det oppstår situasjoner som det vi nylig ble vitne til. Det er kanskje den mest effektive flomsikringen som finnes.

Klimasaken er et vel så godt argument. Ikke bare Norge, men også alle landene rundt oss, har behov for mer elektrisk strøm. I det grønne skiftet må fossile energikilder, som bensin, diesel og kull, erstattes av ren elektrisitet. En bedre utnyttelse av den rene vannkrafta, vil være helt nødvendig om vi skal lykkes. Det er et stort uutnyttet potensial hvis det er vilje til stede for å legge bedre til rette for økt produksjon av vannkraft.

Å gjøre vannkrafta konkurransedyktig mot vind og andre energikilder er ikke vanskelig. Det krever at vi tenker annerledes både om vern og skattlegging. Jeg tror valget er lett om det står mellom vindmøller i verdalsfjella og en skånsom kraftutbygging i elva. Slik er det også andre steder i landet. Tida er inne for å tenke i de baner.

(Lederkommentar i Innherred 28. desember 2021)