Føljetongen om Nestvoldjordet 2 fortsetter. Snart skal fylkesarkeologer undersøke det omstridte jordstykket.

Åkeren i Verdal begynner å bli godt kjent etter at Senterpartiet iverksette sin plan om å få området regulert tilbake til landbruksformål. Snuoperasjonen har møtt både begeistring og mye kritikk. Senterpartiet har stått i stormen og er fortsatt fast bestemt på at omreguleringen skal skje.

Nå viser det seg at omreguleringen vil kreve at det gjøres arkeologiske undersøkelser. En lignende undersøkelse må også gjøres på Bergsmyr i Vinne, et område som også skal omreguleres tilbake til landbruk.

De påkrevde arkeologiske undersøkelsen får lokale politikere til å riste på hodet.

Ekstrakostnad

– Helt tullåt, sier Siri-Gunn Vinne som er leder i utvalg for plan- og samfunn.

Utvalget hadde møte på tirsdag og der ble det orientert fra kommunedirektøren om den kommende arkeologiske undersøkelsen.

– Etter Kulturminnelovens paragraf 9 skal det gjennomføres arkeologiske undersøkelser før en reguleringsplan sendes ut på høring. Det betyr at kommunen får en kostnad på cirka 130.000 kroner per felt. Og så må grunneier si ja til at vi kan gjøre det. Og undersøkelsene må skje om sommeren når det ikke er spek i bakken, opplyste virsomhetsleder Petter Voll på vegne av kommunedirektøren.

Nestvoldjordet må undersøkes arkeologisk før det kan tilbakeføres til det som det har vært hele tiden.

I kontakt med statsråd

Siri-Gunn Vinne repliserte at saken vil komme tilbake til utvalget.

– Jeg tror det er noe de ikke har fått med seg når de sender ut melding om at vi skal undersøke arealet som tas tilbake til LNFR ( red. anm: landbruks-, natur- og friluftsområde). Vi er i kontakt med både departement og statsråd. Vi er ikke ferdig med denne saken, vi får den tilbake når vi har fått svar, sa Vinne.

Anne Kolstad (SV) sa seg enig i at det hele virket tullete.

– Ja, det er meningsløst tullete. Men burde ikke dette området da heller bli lagt i en overordnet arealplan, i stedet for en reguleringsplan, spurte hun.

– Kreative for å omgå?

Dette fikk Geir Singstad (Ap) til å reagere.

– Skal vi finne på ting, være kreative for å omgå noe? Hva er det jeg opplever nå egentlig? Hvis det er sånn at det må arkeologiske undersøkelser til, da er det vel det da. En skulle tenkt på det først, sa han.

Utvalgsleder Vinne sa seg uenig med Singstads resonnement.

– Dette er ikke et forsøk på å omgå noe, men å få en klarhet rundt dette. Fordi om det ligger en regel der, må em få lov til å spørre. Vi kan ikke være tullete heller, sa hun.

Til Innherred gjentar Siri-Gunn Vinne det som hun mener blir helt meningsløst.

– Det er tullete at en skal ha en arkeologisk kartlegging av et område som fortsatt skal være det det er, dyrkbar jord. Det skal ikke graves mer i det enn å bli pløyd maks 19 centimeter, sier Vinne.

Varslet krav

Nestvoldjordet 2 er det samme området som Stikelstad Eiendom har varslet at de kan komme krav om erstatning. I et brev til Verdal kommune fra advokatfullmektig Torbjørn Kayser i Pretor Advokat AS har advokatfirmaet påpekt er rekke feil de mener kommunen gjør. Blant annet hevdes det fra advokatfirmaet at kommunen ikke har rettslig adgang til å gjennomføre en endring av arealbruken som er fastsatt i en kommunedelplan, gjennom en reguleringsplan.

Det var i kommunestyret 31. oktober 2022 det ble vedtatt å sette i gang arbeid med å regulere Nestvoldjordet 2 til LNFR-formål (jordbruksformål), uten at det skal gjennomføres konsekvensutredning.