Har kommunene noe valg? Må de krype til korset, først som sist? Hvorfor utreder ikke administrasjonen alternativ for kommunestyrene?

Helse Midt-Norges prestisjeprosjektet- Helseplattformen, skal etter planen forandre hverdagen for 40.000 ansatte innen helse- og omsorgssektoren i Midt-Norge.

Helseplattformen blir ingen nasjonal løsning. Det blir en annen løsning i de øvrige helseregioner, en tredje løsning for Oslo og en fjerde løsning for landets kommuner utenfor Midt-Norge.

Stein Aamdal

Inngangsbilletten til dette amerikanske systemet varierer fra 3,5 milliarder til 4,3 milliarder kr. (tilsvarer 6-7 sykehjem på størrelse med nye Verdal bo -og behandlingssenter). Årlige driftsutgifter for Helseplattformen anslåes tilsvarende lønn til 400 sykepleiere i fullstilling. Et journalsystem som trenger 240 ansatte for å driftes, er garantert stort og komplisert.

I budsjett for Verdal 2022 foreslår kommunedirektøren å utgiftsføre 28,3 mill.kr til Verdals inngangsbillett, men det fremgår ikke hva de årlige driftsutgiftene vil bli.

Kommunedirektøren skriver: Det vurderes som hensiktsmessig å foreta investeringen så tidlig som mulig, grunnet tid til endringer av arbeidsprosesser for å kunne ta ut gevinstpotensial før større økninger i behov inntrer.

Med utgangspunkt i et ønske om et best mulig offentlig helsevesen der kvalitet og lik rett til helsehjelp står sentralt, kan jeg ikke se at erfaringer fra USA’s private helsevesen er noe godt utgangspunkt for en framtidig løsning i Norge.

Er et system som er bygget for å fakturere pasientene, fakturere forsikringsselskapene, fakturere private tjenesteytere og ikke minst fakturere fra avdeling til avdeling innen sykehus, et godt utgangspunkt for det vi ønsker at vårt helsevesen skal være?

Verdal kommune må ikke innløse sin opsjon i Helseplattformen.

Vi bør i første omgang avvente erfaringene fra Trondheim. De skal ta systemet i bruk 30.april 2022.

Da vil vi kanskje etter hvert få vite hva prosjektet koster og om det lever opp til løftene, eller om det blir et pengesluk som ikke lever opp til intensjonene.

Stein Aamdal