Mandag kveld ble det arrangert et meget godt besøkt møte på Verdal hotell med ca 50 frammøtte. Tema for møtet var: Verdal sentrum – bolyst. I oppslaget fra møtet i Innherred på torsdag den 22.11, er det kun referert fra diskusjonen om møteplasser og «kulturkafe» mellom Hilde Gunn Slottemo og næringslivet.

Møtet startet med et kulturelt innslag med Marita Ramberg Røthe og Torstein Fosmo, godt assistert av to og et halvt år gamle Karen.

Bakgrunnen for møtet var først og fremst å sette søkelys på Verdal sentrum, hva en by er og hvordan vi vil at småbyen vår skal se ut.  Arkitekt Per Audun Letnes tok oss gjennom en byvandring hvor han utdypet hva som etter hans syn var viktige elementer som må til for å få et trivelig sentrum. Han viste eksempler på store leilighetsbygg som er satt opp i de senere årene og som han mente ikke harmonerer med bebyggelsen omkring, men an viste også små «smykker» rundt Baker Thomsens plass. Han savna en visuell visjon for sentrum, slik det var i planen fra 1995.  Den fra 2017 har bare tall, ingen illustrasjoner, slik at utseende kan bli hva som helst, men med hjemmel i planbestemmelsene. I tillegg til en god plan, trenger vi et politisk og administrativt engasjement omkring utviklingen av Verdalsbyen, slik at det også i fremtiden blir et godt og levende sentrum.

Det andre viktige temaet var bekymringen over det som skjer i etablerte boligfelt nært sentrum. Flere bolighus er kjøpt opp og blir erstattet av leilighetsbygg, slik at barnefamilier ikke kan flytte inn.  Unni Walberg satte ord på disse bekymringene og fikk stor forståelse fra forsamlingen. I møtet kom det fram at kommunen pr i dag ikke har virkemidler til å styre denne utviklingen.  Det ble satt fram ønsker om at kommunen må ta tak i denne problemstillingen slik at vi får en styrt utvikling på hvor leilighetsbygg i området rundt bykjernen skal tillates.

Bolyst er en del av sentrumsutviklingen og utforming av våre boligområder.  Også tilbudet til innbyggerne ble belyst.  Hilde Gunn Slottemo og representanter for næringslivet har i et par uker hatt meningsutveksling om det hun har kalt «kulturkafe».  Hun fikk utdypet hva hun mente med innspillet sitt og understreket at mye er bra i Verdal, men det kan alltid bli bedre. Hun ønsket at vi sammen måtte se muligheter og ikke bare peke på problemer. I møtet var kritikerne til innspillet godt representert og fikk også lagt fram sitt syn sett fra eksisterende utesteders synspunkt. Som oppsummering av ordvekslingen foreslo Jan Juberg at kultur/plan/næringsliv og andre måtte komme sammen å ta tak i dette videre. Leder for kulturkontoret tok hansken og vil innkalle til et samarbeidsmøte.

Både sentrumsutvikling, bolyst og møteplasser er temaer Verdal Venstre er opptatt av.  Vi ønsket med møtet at også «vanlige folk» som har meninger om dette, skulle få mulighet til å bidra i diskusjonen.  Vi tar med oss innspillene fra møtet og vil jobbe videre med temaene.

Marita Ramberg Røthe

Per Voll

Brita Kleven Thorsvik