Dagens organisering av kraftmarked kan ruinere husholdninger og rasere industri og landbruk.

Statskraftsjefen hevder i Aftenposten, 10.02.22, at «Det er ikke selve organiseringen av kraftmarkedet som er skyld i at prisene nå er høye. Det skyldes den svake energibalansen i Europa»

Det at svak energibalanse i Europa slår direkte inn i Norge og påfører oss høye europeiske strømpriser, viser hvor sårbart utenlandskablene og den stadig tettere tilslutningen til EU’s energiunion har gjort Norge.

Stein Aamdal

Å forlede folk til å tru at Norge gjennom utbygging av mer fornybare energikilder skal kunne stabilisere kraft balansen i Europa er å ta seg vann over hode. Norges kraftproduksjon fra vann og vind tilsvarer om lag 10% av Europas kraftproduksjon. Å tru at økt fornybar produksjon i Norge skal rette opp energibalansen i EU blir som å tru at du på en kald vinterdag, når du skal ut å lufte bikkja, kan heve utetemperaturen ved å sette opp vinduer og dører i huset. Det eneste du oppnår er at det blir like kaldt inne som ute.

Med dagens kraftmarked vil nye vindmøller til havs, nye vassdrag lagt i rør, oppgradering av dagens kraftverk, nye overføringslinjer mellom kraftregionene i Norge og nye utenlandskabler bare føre til mer krafteksport og stabile høye europeiske kraftpriser i Norge. Hva blir vitsen med å effektivisere, isolere hus og oppgradere gamle kraftverk når resultatet er krafteksport og høye priser. Det blir som å fyre for kråka.

  • Det er fullt mulig å innføre et to-prissystem for husholdning (normalforbruk og overforbruk).

  • Det er fullt mulig å sikre industri langsiktige avtaler med lav pris.

  • Det er fullt mulig å sikre norsk matproduksjon rimelige strømavtaler.

  • Men det forutsetter politisk kontroll over krafta.

Dagens organisering av kraftmarkedet viser at denne modellen truer husholdningene, industrien og deler av matproduksjonen i Norge og reduserer Norge til en råvareeksportør.

Påstanden er at dagens kraftmarked har tjent oss godt i 30 år og at dagens kraftpriskrise er midlertidig. Men stengning av atomkraftverk i Frankrike og Tyskland, utfasing av kullkraftverk tilsier at kraftpriskrisa kan bli langvarig.

En annen måte å se det på er at først nå ser vi konsekvensene av energiloven og fri flyt av strøm, uten politisk kontroll. De som styrer i et «fritt» kraftmarkedet skal ikke og tar ikke hensyn til behovet til hverken husholdninger, landbruk eller industri i Norge.

Stein Aamdal