Kreftforeningen har den siste tiden, sammen med lokale ildsjeler, fagfolk, brukere og pasientorganisasjoner, løftet frem viktigheten av Verdal frisklivssentral og kommunenes forebyggende og helsefremmende arbeid. Vi engasjerer oss fordi vi vet at tilbudet virker, både målt i helseeffekt hos innbyggerne og brukerne av tilbudet, og gjennom å forebygge økte tjeneste- og hjelpebehov. Det er med andre ord svært god kommuneøkonomi i tidlig innsats, forebygging og helsefremmede arbeid.

Det er derfor nedslående å lese politisk ledelses innstilling til ytterligere kutt i viktige lavterskeltilbud. I tillegg til frisklivsentralen, er også stillingen koordinator for alvorlig syke foreslått nedlagt.

Koordinator for alvorlig syke er en 50 prosent-stilling som bistår mange av kommunens innbyggere med informasjon, veiledning og målrettet koordinering i alle faser av pasientforløpet. I nettverk med Kreftforeningen og andre aktører, drives målrettet forbedringsarbeid og kompetanseheving for å skape trygghet og forutsigbarhet for alvorlig syke og de som står rundt. Dette er en liten stilling med stor effekt for både kommune og innbyggere! I 2020 fikk over 113 innbyggere i Verdal kommune den tøffe beskjeden «du har fått kreft». I tillegg lever det 851 verdalinger som har eller har hatt kreft i dag. Dette er tall vi vet er økende, også i Verdal.

Tilbake i 2012, i kjølvannet av samhandlingsreformen, søkte Verdal kommune sammen med Levanger, Kreftforeningen om midler til kreftkoordinator. Kommuneledelsen ville etablere et lavterskeltilbud for kreftpasienter for å bidra til utvikling og kompetanseheving innen kreftomsorgen og gi pasienter og pårørende i Verdal koordinert oppfølging. Vi innvilget søknaden og finansierte gjennom innsamlede midler hele 75 prosent av lønnsmidlene de tre første årene med en gradvis nedtrapping de tre etterfølgende årene. I dag er dette en stilling som også inkluderer flere pasientgrupper, koordinator for alvorlig syke. Nå foreslår politisk ledelse å avvikle funksjonen! Ved årsskiftet lanserte regjeringen Pakkeforløp hjem for kreftpasienter. Hensikten er at du ved utskriving fra sykehuset skal få en god, planmessig og trygg overgang til hjemkommunen hvor du blir fulgt opp i forhold til egne mestrings- og rehabiliteringsbehov gjennom hele pasientforløpet. Kreftkoordinator har en nøkkelrolle i Pakkeforløp hjem og sitter på en uvurderlig kompetanse og lokalkunnskap for å sikre smart bruk av kommunens ressurser og tjenestetilbud. Nå foreslås stillingen fjernet! Vi har stor respekt for kommunepolitikernes ansvar for å balansere egne budsjett og finne inndekning innenfor stramme rammer. Men, løsningen kan umulig være å redusere nødvendige lavterskeltilbud til alvorlig syke pasienter!

Over 70 prosent av innbyggerne i Norge bor i dag i kommuner med kreftkoordinator og stadig flere kommer til. Det er fordi god koordinering og planmessig bruk av helse- og omsorgtjenester lønner seg! Vi oppfordrer verdalinger fra alle politiske parti til å tenke seg om en gang til og lete etter løsninger som er bærekraftige også på sikt.