Det er en levende debatt på gang i Verdal om å utvikle sentrum som en møteplass for alle. Og for å ikke bli misforstått, så finnes det allerede gode møteplasser, utesteder og fritidsaktiviteter hvor folk i Verdal møtes, både i og utenfor sentrum.

Innherred sin reportasje fra debatten som Verdal Venstre arrangerte på Verdal Hotell om utviklingen av sentrum som møteplass, var ganske unyansert. Det var flere stemmer som kom frem der som er viktig å ha med videre i debatten.

En side ved debattmøtet som ikke kom frem er det estetiske og arkitektoniske perspektivet. Arkitekt Letnes viste bilder av tidligere bysentrumsplaner, noen som er realisert, noen som ikke er det og han vektla viktigheten av å ha en helhetlig arkitektonisk sentrumsplanlegging inn i reguleringsplanen, blant annet for å sikre lyse, trivelige og tilgjengelige fellesrom i gatene. Det kom et forslag om å viderebringe dette ansvaret til politikerne og dette ble godt mottatt blant deltakerne på debattmøtet.

I Innherred sin reportasje fremstod det som om dette møtet var et for eller imot Hilde-Gunn Slottemo sitt initiativ om å skape en ny møteplass eller å utvikle det som allerede finnes i Biblioteket med deres gode arrangement og viktige målsettinger.

Som deltaker på møtet, så synes jeg Slottemo fikk uventet mye kritikk både før og under møtet, men det var også en vilje til at næringsliv og kultur kan finne en veg videre sammen.  Kanskje Verdal fortsatt har potensial til å utvikle en naturlig og enkel møteplass der småbarnsforeldre med barnevogner kan komme innom, mødre kan sitte i en god stol og amme og det er en lekekrok for barna? Der pensjonister og unge enslige som bor i eller utenfor sentrum, kan møtes og se om det er noen aktiviteter de vil være med på den uka?  Biblioteket får presentere bøker og informere om tilbud om å høre på presentasjoner med noen som har interessant og viktig kunnskap å dele? Kanskje det er en åpen scene der det er enkelt å ta ordet og bidra med noe kulturelt for amatører? Kanskje det finnes et utlån av utstyr og et rom for å reparere saker og ting?

Om det er vanskelig, iallefall i første omgang, å tenke seg et konkret hus eller rom, som et fysisk Litteratur/informasjons-hus, så kan kanskje kultursektoren med Biblioteket i spissen, sammen med næringslivet og frivillige organisasjoner, organisere ulike møtepunkter, i tillegg til på Biblioteket, der det vil foregå ulike kunnskaps- og kulturformidlende arrangement og samtidig gi mulighet for servering?

Det er mulig å forstå næringslivet sin bekymring for at det offentlige skal bli en konkurrent mot det som allerede eksisterer og som er avhengig av å få økonomien til å gå rundt for fortsatt virksomhet. Men jeg er enig med Slottemo i at det å skape en møteplass som appellerer til en bredde av innbyggerne, med stor sannsynlighet vil kunne skape vinn-vinn situasjoner for alle parter. Hvordan kan en slik møteplass redusere ensomhet, inkludere nye og yngre innbyggere, styrke lokaldemokratiet og få flere til å benytte seg av både kommersielle og ukommersielle tilbud?

Verdal har alt som trengs, men i verdens mest organiserte land og småby, er allikevel ensomhet og utenforskap en stor og fremdeles uløst økende utfordring. Og så har vi de utfordringene som går på å skape bærekraftige lokalsamfunn som møter en ny virkelighet med klimautfordringer, ustabile verdenssamfunn og større usikkerhet på mange områder. Vi trenger flere gode fellesskap, mindre individualisme og konkurranse og mer samarbeid. Livskvalitet og god helse skapes der mennesker kjenner mening med sin hverdag i fellesskap med andre. Også nye innovasjoner og bedrifter kan oppstå der mennesker møtes og utvikler samarbeid.

Og i en tid med økt polarisering, med god hjelp av sosiale medier og spekulative klikkbare medieoppslag, så er det utrolig viktig med en uavhengig og forskningsbasert kunnskapsformidling som er tilgjengelig for alle innbyggerne.

Vi er nok kanskje flere enn det som har kommet frem, som setter pris på initiativet fra Hilde-Gunn Slottemo og som håper at debatten skal føre til en felles forståelse av hvor viktig det er å videreutvikle vårt lokalsamfunn både for oss som bor her nå og for de som forhåpentligvis vil komme hit.

Marita Nergård Gustad