Det vises til forrige ukes oppslag i Innherred under tittelen «Dette må vi snakke om». Vi vil gi ros til avisa for å sette «ungdom og mental helse» på dagsorden, og for å rette søkelys mot sammenhenger og nøkkelfaktorer gjennom intervju med politi, fagfolk, ungdommer og politikere. Artikkelserien viser til flere forhold og forbedringsmuligheter som vi tar innover oss.

Når dette er sagt, kjenner vi oss ikke helt igjen i den vinklingen som ungdomsarbeidet i Levanger kommune generelt og ungdomskontaktene spesielt har fått i avisa. Vi opplever også at det er skapt et inntrykk av at kommuneadministrasjonen har vært lite tilgjengelig for innspill og bidrag til artikkelserien. Avisa Innherred ble både anbefalt og invitert til å intervjue de faglig ansvarlige for de forebyggende tjenestene, enhetsleder for Barne- og familietjenesten og Kriminalitetsforebyggende rådgiver. Dette valgte avisa å ikke gjøre, men intervjuet mange andre, uten at fagtjenestene har fått mulighet til å supplere eller korrigere. Dette er en tilnærming som vi mener er kritikkverdig.

Vi opplever at det er skapt et inntrykk av at forebyggende arbeid ikke synes å være prioritert i Levanger kommune, og at dette begrunnes med at ungdomskontaktstillingene nå er tatt bort. Dette bildet må nyanseres. De tidligere ungdomskontaktene jobber fortsatt på heltid med barn og unge, men nå i en annen setting. Omdisponeringen var gjennomtenkt og nødvendig, men det utelukker ikke en framtidig utekontaktløsning.

På lederplass oppfordres kommunene til å lære av hverandre, noe vi støtter helt og fullt. Verdal kommunes systematikk og løsninger for ungdomsarbeidet er prisverdig, og kommunen skal ha ros for evnen til å fatte gode, kollektive beslutninger som er forpliktende for alle.

Levanger samarbeider med Verdal hver eneste uke, blant annet gjennom at kriminalitetsforebyggende rådgiver har kontorplass på Levanger og Verdal politistasjon, som begge kommunene har et forpliktende samarbeid med. Samarbeidet er nedfelt i politirådsavtalene, hvor det også er uttrykt ønske om å utvide samarbeidet til et «innherredsamarbeid»- som da også inkluderer Inderøy og Steinkjer. Kommunene i Innherred samarbeider allerede på mange områder, eksempelvis gjennom felles barnevernvakt, oppfølging av fosterheimer og familie- og nettverkstiltak for ungdomsfamilier. Begrunnelsen for ønsket om utvidet samarbeid er at utfordringsbildet er ganske likt, i tillegg til det faktum at ungdommene krysser kommunegrensene og oppsøker butikker/kjøpesentre, skateparkene, ungdomshusene, konserter/festivaler og tilstelninger der «det skjer» -og det kan gjerne være i nabokommunene.

Det settes i dag inn store ressurser til forebyggende tiltak i barnehager, grunnskoler/SFO, og i tilbud på fritid. Oppveksttjenestene, sammen med helse/ NAV og kultur med flere, bruker betydelige deler av sine budsjetter på forebyggende arbeid på ulike nivåer. I tillegg kommer selvsagt det viktige arbeidet som frivillige legger ned gjennom idrettslag og andre kultur- og fritidstilbud. Av tilbud som er gratis for alle er BUA- en utstyrspark hvor alle kan leie utstyr for sport og fritid, -og ikke minst 4 ungdomshus i kommunal regi.

Mye av det forebyggende arbeidet handler også om å støtte, hjelpe og gi råd til foreldre/foresatte, og mange har behov for å trygges på at det er helt OK og helt nødvendig å være ansvarlige foreldre, selv om barnet har begynt på ungdoms- eller videregående skole. De er fremdeles barn som trenger oss som rådgivere, grensesettere, omsorgspersoner, - og som voksne som balanserer mellom krav og støtte. Vennskap og tilhørighet i skole og fritid er svært viktig, men foreldrene for de fleste den aller mest grunnleggende kilde til kjærlighet og bistand gjennom hele barne- og ungdomstiden.

En kan da spørre seg hvorfor det fortsatt er utfordringer når det settes inn så mye ressurser? Bruker vi ressursene riktig og gjør vi de riktige tingene? Svaret er nok både ja og nei. Vi ser at det er noe å gå på med hensyn til enda bedre samarbeidsflyt rundt familier- og mange som jobber med barn og unge i dag sier at det trengs enda flere lavterskeltiltak og miljø- og trivselsfremmende tiltak- og mer hjelp til de som har mistet grepet i livet.

En bredt sammensatt prosjektgruppe skal i løpet av dette året jobbe ut en helhetlig og langsiktig plan for forebygging av atferdsvansker og omsorgssvikt i Levanger kommune. Her vil barn og unge selv få en tydelig brukerstemme, og det vil være aktuelt å endre tilbud og å skape helt nye, mer tilpassede tiltak til dagens utfordringer.

Det viktigste er imidlertid at vi vil noe og er villige til å prioritere, at vi respekterer hverandre, og at vi ser nødvendigheten av at alle må bidra for å skape gode oppvekstsvilkår i vår kommune og for alle barn og unge på Innherred.